Historia literatury polskiej

Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie i zrozumienie ważnych dzieł i arcydzieł polskiej literatury romantycznej, poznanie ich kontekstu historycznego, literackiego i kulturowego, kształcenie umiejętności analityczno-interpretacyjnych, pogłębianie i doskonalenie umiejętności myślenia i operowania kategoriami biografii autora, epoki, prądu, stylu, gatunku literackiego, kategoriami estetycznymi, a także kształcenie umiejętności poprawnego i samodzielnego wypowiadania się z uwzględnieniem ww. kompetencji w mowie i na piśmie (obowiązkowe prace pisemne). Ważnym założeniem jest przygotowanie kompetencji merytorycznych i określonych sprawności z nimi związanych (samodzielne wyszukiwanie informacji, zdolność pogłębionego rozumienia kultury odmiennej od współczesności studentów, umiejętność prowadzenia dyskusji na temat literatury i jej kontekstów, konstruowanie różnych form wypowiedzi pisemnych), które będą dobrą podstawą dla podjęcia pracy zawodowej, przewidzianej specjalizacją uzyskaną w ramach I stopnia kształcenia. Wprowadzenie w epokę, w której podział na dyscypliny artystyczne stawał się problemem narastającym i bardzo często kontestowanym, wymaga również połączenia historii literatury z historią innych sztuk (np. teatr, malarstwo). To wszystko pozwoli na podjęcie zagadnień komparatystycznych, jak również interdyscyplinarnych z wykorzystaniem możliwości, jakie dają narzędzia multimedialne.


Treści merytoryczne przedmiotu

W ramach przedmiotu Historia literatury polskiej – klasycyzm po 1795 roku i romantyzm studenci poznają przede wszystkim:

1. arcydzieła, a także najbardziej znaczące utwory oraz osobowości twórcze polskiego romantyzmu;

2. zjawiska tematyczne i genologiczne okresu romantyzmu;

3. kulturę literacką, artystyczną i muzyczną od roku 1795, poprzez czas przełomu romantycznego, po przełom pozytywistyczny;

4. wpływ tekstów z okresu romantyzmu na kulturę późniejszą (w tym: współczesną).

 

Program zajęć

Osoba prowadząca zajęcia proponuje program złożony z co najmniej 6 tytułów ujętych w części obowiązkowej kanonu, pozostałe teksty pochodzić mogą z części uzupełniającej kanonu lub spoza kanonu.

 

Metody oceny

1. Przedmiot kończy się ustnym egzaminem, na początku którego student ma obowiązek przedłożyć listę lektur obejmującą 30 tytułów – sposób przygotowania listy został precyzyjnie omówiony w zakładce „Lektury”. Obowiązkowa jest także znajomość podręcznika: R. Przybylski, A. Witkowska, Romantyzm, PWN, Warszawa 1997 (lub inne wydanie) oraz opracowań wykorzystanych w trakcie zajęć.

2. Charakterystyka pytań egzaminacyjnych:

- pytanie pierwsze dotyczy zagadnień ogólnych związanych z epoką romantyzmu;

- pytanie drugie wynika z listy lektur przygotowanych przez studenta.

3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie przedmiotu, na które składają się:

- obecność na zajęciach;

- pozytywna ocena z referatu – tematy referatów wraz ze wstępną bibliografią, harmonogram prac oraz zasady redagowania tekstu określa wykładowca na pierwszych zajęciach.

 

Pobierz plik pdf z sylabusem