Ogłoszenia
Aktualności
dodano: 2011-10-10

Zaproszenie do udziału w konferencji "Five o'clock u romantyków polskich, angielskich i amerykańskich"


Koło Naukowe Romantyków IFP UAM

zaprasza na konferencję studencko-doktorancką

 

Five o'clock u romantyków

polskich, angielskich i amerykańskich


Poznań, 13-14 grudnia 2011


W pierwszej połowie XIX wieku związki między trzema literaturami wyrastającymi z różnych tradycji i kontekstów kulturowych były ograniczone. Niewiele w tym obrazie zmieniają efektowne kariery, jakie nad Wisłą zrobili Byron czy – w mniejszym stopniu – Scott. A przecież romantycy po dwóch stronach morza i oceanu oddychali tym samym powietrzem i w pewnym sensie mówili tym samym językiem. Romantyzm buntował się przeciwko oświeceniowym projektom modernizacyjnym, podważał teologiczne dogmaty, stawiał na aktywne przeżywanie świata i ekspresywistyczną metodę jego opisu. Z twórczego sprzeciwu podmiotu wyłaniają się kontury nowoczesnej duchowości, której przejawy w kręgu kultury brytyjskiej dostrzegał Stanisław Brzozowski. Autor Głosów wśród nocy piętnował rodzimą literaturę za „przeidealizowanie", wydaje się jednak, że problemy „innej nowoczesności" są wspólnym kontekstem wszystkich trzech romantyzmów. Wychodząc z tego założenia, zadajemy bardziej szczegółowe pytania: Czy polemikę Blake'a z Newtonem da się porównać ze sporem Mickiewicza i Śniadeckiego? W jaki sposób Blake, Keats, Wordsworth, Coleridge oraz Mickiewicz, Słowacki, Krasiński i Norwid odpowiadali na osiemnastowieczny kryzys teodycei? Co łączy, a co dzieli mesjanistyczne wizje Polaków i Amerykanów? W jaki sposób poeci różnych języków czytali niemieckich filozofów? Zapraszamy do komparatystycznej lektury dzieł romantyków polskich i anglojęzycznych, odwołującej się do różnych metodologii badań literackich. Interesują nas zagadnienia, takie jak:


• przełom romantyczny i jego korzenie → wpływ Szekspira, Sturm und Drang, wspólne inspiracje (np. średniowiecze, filozofia niemiecka), porównanie programów i manifestów itp.

• związki genetyczne → osjanizm i gotycyzm, rozkwit i zmierzch bajronizmu, Pope filomatów, Bulwer Dziekońskiego, Scott Grabowskiego, Emerson Mickiewicza, wpływ literatury wiktoriańskiej, Kościuszko w tekstach angielskich i amerykańskich itp.

• problemy przekładu → historia wzajemnych przekładów, zagadnienia warsztatu translatologicznego itp.

• koncepcje podmiotowości → reakcje na odczarowanie świata oraz oświeceniowe projekty nowoczesności, formy wyobraźni romantycznej, melancholia i tęsknota za całością, problem językowego zapośredniczenia, romantyczne epifanie, synkretyzm religijny w doświadczaniu absolutu itp.

• obieg idei → porównanie projektów historiozoficznych, problemy teodycei, odmiany prometeizmu, stosunek do rewolucji społecznej i przemysłowej itp.

• kategorie estetyczne, gatunki literackie, tematy i motywy → angielskie, amerykańskie i polskie realizacje ironii romantycznej, warianty wzniosłości, formy balladowości, porównanie obiegów kultury popularnej, temat kobiet (np. stereotypizacja bohaterek kobiecych, eros i tanatos, kusicielka i anioł), motyw wampira itp.

• podróże i znajomości → np. Townson w Tatrach, Malczewski w Alpach, korespondencja Krasińskiego z Reevem itp.

• porównanie metod czytania → genetyzm Kleinera i Pigonia, krytyka fantazmatyczna Janion, New Criticism i strukturalizm, krytyka romantyczna Abramsa, dekonstrukcjonizm de Mana, koncepcja lęku przed wpływem Blooma, gender studies, postkolonialne czytanie romantyzmu, theopoetics Millera, Caputo i Keller, pragmatyzm oraz Nowy Historyzm, posthumanizm itp.


________________________________________________________________


Zgłoszenia (temat + abstrakt) prosimy przesyłać do 15 listopada na adres: koloromantykow@wp.pl

Opłata konferencyjna: 70 zł (w kosztach mieszczą się dwa obiady, kolacja, materiały konferencyjne). Nie zwracamy kosztów podróży, oferujemy pomoc w rezerwacji noclegów.

Planujemy publikację materiałów konferencyjnych (książkową lub czasopiśmienną)

Komitet organizacyjny: Patrycja Bąkowska, Katarzyna Fedorowicz, Barbara Jędraś, Hanna Steppa, Agnieszka Warzecha, Wojciech Banaszak, Krzysztof Wojciechowski, Wojciech Hamerski (opiekun Koła)