Historia literatury polskiej

Uwagi o referacie

 

Rozmiar tekstu – minimum 10 stron maszynopisu; czcionka - 12; światło 1,5; margines - 2,5. Praca powinna być poprawnie zredagowana (wcięcia akapitowe, wyróżnione dłuższe cytaty itp.).

 

Referat powinien pozwolić sprawdzić umiejętność interpretacji tekstu oraz poprawnego posługiwania się warsztatem historyka literatury, z podkreśleniem tej pierwszej właściwości. Student powinien poprawnie powiązać tezy stawiane przez autorów opracowań ( z dokładnym wskazaniem źródeł w przypisach) z własną interpretacją utworu literackiego oraz próbą oceny prezentowanych tekstów z literatury przedmiotu.

 

Proponujemy klasyczną kompozycję pracy: najpierw krótkie zrekapitulowanie znanego stanu badań z wyodrębnieniem wątków, które student chce podjąć, rozszerzyć, które pomija lub odrzuca; potem analiza i interpretacja utworu z użyciem niewielu kontekstów, za to dość gruntownie zrozumianych, wreszcie podsumowanie z wyraźnym wskazaniem na tezę (lub tezy) bądź uwagi o niemożności sformułowania jednoznacznej tezy.

 

Bibliografia przedmiotowa powinna się składać z ok. 10 opracowań (nie liczymy słowników, podręczników itp.).